S, DKUCH, KBHV-11

 Irja vom Zerling

irja44.jpg

Irjas meriter

Reg.nr S23470/2009
Reg.nr S23470/2009
20081101
20081101
JP: 8,6,7,8,8,7,6,8 /115p 2:a pris
JP: 8,6,7,8,8,7,6,8 /115p 2:a pris
EPB: 8,8,ja,8,ja,6,6,5,8,ja,ja /
EPB: 8,8,ja,8,ja,6,6,5,8,ja,ja /

92p 2:a pris

VILDSVINSPROV Godkänd
VILDSVINSPROV Godkänd
Viltspår anlagsklass Godkänd
Viltspår anlagsklass Godkänd
Extriörbeskrivning, Sehr Gut
Extriörbeskrivning, Sehr Gut
Champion, KBHV-11
Champion, KBHV-11
BIR på SWK utställning
BIR på SWK utställning