S, DKUCH, KBHV-11

 Irja vom Zerling

Irjas meriter

© Kennel Digeshult

Champion, KBHV-11